JUDr. František Loskot, CSc. - Advokátní kancelář Hradec Králové

Vaše právní záležitosti dáme do pořádku.

vahy

Profil advokátní kanceláře

Již od roku 1991 poskytujeme komplexní právní servis či individuální právní poradenství právnickým osobám i občanům (tuzemským i zahraničním), včetně obcí a státních institucí. Máme zkušenosti ve všech stěžejních oborech práva, zejména práva občanského, rodinného, obchodního, správního, trestního, pracovního, insolvenčního, exekučního apod.

Advokátní kancelář tvoří tým v čele s vedoucím advokátem, personálem kanceláře a advokátními koncipienty. Kancelář úzce spolupracuje s jinými advokáty, pod stejnou adresou nebo v nedalekém okolí, zejména s Mgr. Pavlem Burešem, Mgr. Radanem Venclem, Mgr. Michalem Solichem, Mgr. Bc. Rostislavem Smažíkem, Mgr. Václavem Sychrovským a dalšími.

Nabízíme zkušenosti získané víc než dvacetiletou praxí při prosazování právních nároků klientů:

 • ve složitých občanskoprávních i obchodněprávních sporech na všech stupních soudní soustavy, včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, ústavních stížností k Ústavnímu soudu, jakož i stížností k Soudu pro ochranu lidských práv a svobod ve Štrasburku,
 • v právním servisu pro obchodní korporace, OSVČ a občany,
 • v právním poradenství při nakládání s majetkem, zejména nemovitostmi,
 • při vymáhání pohledávek,
 • při zastupování v trestním i přestupkovém řízení,
 • v právní problematice vztahů k zahraničním subjektům, při vymáhání zahraničních pohledávek, v právním poradenství pro zahraniční klientelu (komunikace v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině),
 • při zastupování v řízení o stížnostech českých občanů před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku (úspěšný rozsudek ESLP ve věci manželé Drahorádovi proti České republice z r.2008),
 • při zastupování a poradenství v insolvenčním řízení, apod.

Proč budete s našimi službami spokojeni:

 • osobní přístup a kvalita poskytovaných služeb,
 • snadná dostupnost, ochota a vstřícnost vůči klientům,
 • důkladná analýza právního případu před převzetím zastoupení se stanovením pravděpodobnosti úspěchu i případných rizik,
 • příznivé ceny za poskytované služby,
 • provázání zkušeností z advokátní, soudcovské i podnikové právní praxe.
spravedlnost

Profesní profil

JUDr. František Loskot, CSc.

Po studiu na Karlově univerzitě v Praze působil jako soudce okresního soudu,později jako vedoucí právník pro zahraniční i vnitřní obchod ve výrobně exportním podniku, od roku 1990 až dosud jako advokát, později též jako správce konkursní podstaty.

Je soudním tlumočníkem jazyka německého a francouzského. Absolvoval několikaměsíční stáže u advokátních komor v zahraničí (Belgie – Vervier, Kanada – Montreal, Francie – Paříž) a krátkodobý pobyt u francouzské advokátní komory v Metách.

Čestný člen L´association du Barreau Canadien (kanadská advokátní komora).

Disertační práci na téma Jacobus Cuiacius a mos gallicus obhájil z oboru historie římského a francouzského práva v roce 1991.

dokumenty

Účtování a ceny právních služeb

Klientům je účtována odměna za skutečně poskytnuté právní služby, zpravidla dle hodinových sazeb a vynaloženého času. Výše hodinové sazby je s klientem předem dohodnuta spolu s předpokládaným počtem hodin nezbytných na vyřízení klientova případu.

Základní hodinová sazba činí 1.500,- Kč bez DPH. V případě nutnosti použití cizího jazyka či práva jiného státu bývá hodinová odměna zvýšena až na trojnásobek základní sazby.

V odůvodněných případech poskytujeme klientům slevy.

Zastupování v řízení před soudy či jinými orgány, ať už ve věcech občanskoprávních, trestních, či správních, je zpravidla honorováno dle cenového předpisu pro poskytování právních služeb (vyhl.č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif), zejména jako mimosmluvní odměna. I zde lze však dohodnout odměnu dle počtu hodin vynaložených k vyřízení případu.

Klienti s potřebou častější či trvalé poradenské činnosti zpravidla uzavírají smlouvu o právní pomoci s paušální měsíční odměnou. Ta je odvozena od hodinového vytížení, náročnosti a věcné obtížnosti poradenské činnosti, od toho, zda jde o klienta tuzemského či zahraničního, zda je využívána znalost cizího jazyka či cizího právního řádu apod. Pro klienta je v případě takové smlouvy výhodou, že právní služba je mu poskytována přednostně před ostatní klientelou přicházející ad hoc, je mu poskytována v kanceláři advokáta, případně i v sídle klienta, po telefonu, e-mailem i jinými komunikačními prostředky. Přitom je dána možnost flexibilního přístupu ke změně smlouvy dle potřeb klienta a možností advokáta.

dokumenty

Kontakty

 • Telefon: 495 815 505
 • Mobil: 777 260 445
 • Mobil: 602 412 575

JUDr. František Loskot, CSc.

Československé armády 556/27
Hradec Králové 3
500 03